Στα 4,33 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2015, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 3,566 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2014 και αναθεωρημένου στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,651 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2015, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.245 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1, 827 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και αναθεωρημένου στόχου του Προϋπολογισμού 2016 για έλλειμμα 3.001 εκατ. ευρώ. 

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 44,93 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 1.318 εκατ. ευρώ ή 2,8 %  έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 41.030 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,363 δισ. ευρώ ή 3,2 % έναντι του  στόχου του Προϋπολογισμού 2016. 

Η απόκλιση οφείλεται στην υστέρηση των εσόδων από τη μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος, ύψους 1,867 δισ. ευρώ, που εν μέρει αντισταθμίζεται από την υπερεκτέλεση σε άλλες κατηγορίες εσόδων.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2015 αύξηση έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016 παρατηρήθηκε στις εξής κατηγορίες εσόδων: 
Α) Φόρος Εισοδήματος κατά 148 εκατ. ευρώ ή 1,4%,
Β) Φόροι στην περιουσία κατά 148 εκατ. ευρώ ή 5,9%,
Γ) ΦΠΑ Λοιπών κατά 70 εκατ. ευρώ ή 0,7%,
Δ) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 59 εκατ. ευρώ ή 12,9%,
Ε) Λοιποί Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης (ΕΦΚ) κατά 22 εκατ. ευρώ ή 0,9%. 

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα:

Α) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 32 εκατ. ευρώ ή 2,0%
Β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 31 εκατ. ευρώ ή  0,8%, 
Γ) Αποκρατικοποιήσεων κατά 31 εκατ. ευρώ ή 12,6%

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2.585 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  μείωση κατά 103 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016 (2.688 εκατ. ευρώ). 

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 3, 9 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 45 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού.

Ειδικότερα, τον Νοέμβριο 2015 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,18 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 549 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο του Προϋπολογισμού 2016. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 4,37 δισ. ευρώ αυξημένα έναντι του στόχου κατά 503 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων για την περίοδο Νοεμβρίου 2015 ανήλθαν σε 308 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 103 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (410 εκατ. ευρώ). 

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 46,18 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3,07 δισ. ευρώ έναντι του στόχου  (49, 25 δισ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 42,48 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 2,34 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1,82 δισ. ευρώ και των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 402 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 κατά 722 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 1,7%, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί επιπλέον 11 εκατ. ευρώ για εφημερίες ιατρών ΕΣΥ, 45 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 87 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 130 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις Γεωργίας, 26 εκατ. ευρώ για επίδομα θέρμανσης, 20 εκατ. ευρώ για επιχορηγήσεις συγκοινωνιακών φορέων, 26 εκατ. ευρώ για εκλογικές δαπάνες και 101 εκατ. ευρώ για επιδόματα πολυτέκνων.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 3.696 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 734 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (4.430 εκατ. ευρώ) και μειωμένες κατά 852 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ειδικά για τον μήνα Νοέμβριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5.633 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 815 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,75 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 520 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. 

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 875 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 295 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, κυρίως λόγω του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους.