Με Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης 20 λεπτών ανά λίτρο ή 15 λεπτών ανά φιάλη θα επιβαρύνεται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το κρασί, καθώς καταργείται ο μηδενικός συντελεστής.

Σχετική απόφαση για τον έλεγχο και την εποπτεία των μονάδων παραγωγής, εμφιάλωσης και εμπορίας των προϊόντων κρασιού που υπεγράφη από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει τις λεπτομέρειες για την επιβολή του φόρου, ο οποίος αναμένεται να εισφέρει 55 εκατ. ευρώ στα δημόσια ταμεία το 2016.

Όπως αναφέρει η απόφαση, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία παράγουν ή μεταποιούν κρασί εκτός καθεστώτος αναστολής, που δεν έχει διατεθεί προς πώληση έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, προβαίνουν υποχρεωτικά σε απογραφή των αποθεμάτων που έχουν στην κατοχή τους κατά την ημερομηνία αυτή. Τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν να δηλώσουν τα εν λόγω αποθέματα στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου 2016. Ξεκαθαρίζεται πάντως πως η ως άνω υποχρέωση δεν υφίσταται για τα πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του παραγωγού και κατέχουν τα εν λόγω προϊόντα για σκοπούς χονδρικής ή λιανικής πώλησης ή για επιτόπια κατανάλωση.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν άδεια φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή, υποχρεούνται να εισάγουν τα αποθέματα αυτά στη φορολογική αποθήκη σε καθεστώς αναστολής, άμεσα κατόπιν της έκδοσης των εν λόγω αδειών. Οι άδειες αυτές πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο έως 30 Απριλίου 2016.

Για τα αποθέματα που δεν θα εισαχθούν εντός της τεθείσας προθεσμίας σε φορολογική αποθήκη, υποβάλλεται δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για την καταβολή των φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων έως την ημερομηνία αυτή (30/4/2016). Σε περίπτωση θέσης σε ανάλωση μέρους των αποθεμάτων πριν την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης και εντός της τεθείσας προθεσμίας, υποβάλλεται δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία παράγουν ή μεταποιούν κρασί υπό καθεστώς αναστολής σε φορολογική αποθήκη, τα οποία ωστόσο κατέχουν αποθέματα εκτός καθεστώτος αναστολής, προβαίνουν επίσης σε δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για τα αποθέματα αυτά.

Οι μικροί οινοπαραγωγοί οι οποίοι λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής, δηλώνουν τα αποθέματα τους, τα οποία δεν έχουν διατεθεί προς πώληση έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 και υποβάλλουν δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων έως 31.01.2016.

Τέλος, στα πρόσωπα τα οποία παράγουν ή μεταποιούν κρασί παρέχεται προθεσμία δύο ετών για την ογκομέτρηση των δεξαμενών και δοχείων στα οποία τοποθετούνται τα εν λόγω προϊόντα.