Το 70% των νομικών προσώπων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω των 10 εκατ. ευρώ παρουσίασαν στο 9μηνο 2015 αποκλίσεις στους προϋπολογισμούς τους.

Από τα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών προκύπτει πως συνολικά 39 από τους 55 φορείς της Γενικής Κυβέρνησης βρέθηκαν στο 9μηνο εκτός στόχων πλέον του 10%. Τα συνολικά αποτελέσματα των 55 νομικών προσώπων-φορέων Γενικής Κυβέρνησης παρουσιάζονται μειωμένα σε σχέση με τον στόχο του 9μηνου κατά 434 εκατ. ευρώ περίπου.

16 φορείς παρουσιάζουν απόκλιση μικρότερη του 10% από τον στόχο ή παρουσιάζουν θετική απόκλιση το 9μηνο του 2015. Οι φορείς αυτοί είναι οι εξής: Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ΜΟΔ ΑΕ, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), Ειδικό Ταμείο Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης-Αλκοολούχων Ποτών (ΕΤΕΠΠΑΑ), ΕΟΦ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΚΕΘΕΑ και ΟΚΑΝΑ.

39 φορείς παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση πέραν του 10% από τους στόχους που έχουν τεθεί. Οι φορείς αυτοί είναι οι εξής: Πράσινο Ταμείο, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ειδικός Λογαριασμός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης-Ειδικός Λογαριασμός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) - Ειδικός Λογαριασμός, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Πατρών- Ειδικός Λογαριασμός, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), "ΑΘΗΝΑ" Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης-Ειδικός Λογαριασμός, Κέντρο Ερευνών ΠΑ.ΠΕΙ., Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, ΕΛΚΕ ΟΠΑ, ΕΛΚΕ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΕΛΚΕ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΕΛΚΕ Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΤΕΙ Αθήνας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Σιβιτανίδειος Σχολή, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ), Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ, Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), ΕΚΑΒ, Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής.

Ειδικότερα για τους εν λόγω φορείς με αρνητική απόκλιση σημειώνονται τα εξής:

• Τα πραγματοποιηθέντα έσοδα του Πράσινου Ταμείου υπολείπονται έναντι του στόχου, λόγω των μειωμένων εισπράξεων των δόσεων τακτοποίησης αυθαιρέτων κτισμάτων.

• Για τους Ειδικούς Λογαριασμούς των Πανεπιστημίων παρατηρείται ετεροχρονισμός των εισροών και εκροών των εκτελούμενων έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σε σχέση με τους στόχους.

• Τα Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα με αρνητική απόκλιση καθώς και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), το «ΑΘΗΝΑ» Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, η Σιβιτανίδειος Σχολή, η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ, το ΕΚΑΒ, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και το ΕΚΚΑ εμφανίζουν ομοίως ετεροχρονισμό των εισροών και εκροών.

• Όσον αφορά στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού υπήρξε υστέρηση των εσόδων έναντι των στόχων που είχαν τεθεί.

• H απόκλιση των εσόδων για το ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε σχέση με τους στόχους του εννεάμηνου οφείλεται στο γεγονός ότι δεν ρευστοποιήθηκαν τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 52,5 εκατ. ευρώ. Στο σκέλος των εξόδων η απόκλιση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του εννεάμηνου ήταν απαιτητές και πληρώθηκαν καταπτώσεις εγγυημένων δανείων συνολικού ποσού 49,5 εκατ. ευρώ έναντι πρόβλεψης 52,5 εκατ. ευρώ.

• Ο ΟΑΣΘ εμφανίζει μειωμένα έσοδα από την παροχή μεταφορικού έργου σε σχέση με τους στόχους.

• Η απόκλιση που παρουσιάζει το αποτέλεσμα του ΑΚΑΓΕ σε σχέση με τον στόχο οφείλεται κυρίως στην κάλυψη ελλειμμάτων κύριας και επικουρικής ασφάλισης με βάση τις διατάξεις του ν.4325/2015.

• Η αρνητική απόκλιση των εσόδων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής οφείλεται στην καθυστέρηση της καταβολής της κρατικής επιχορήγησης καθώς και της είσπραξης των εσόδων από τον ΕΟΠΥΥ.