Το συνολικό ποσό που εγκρίθηκε για τις εισαγωγές αγαθών κατά το διάστημα ισχύος των περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (από 29.06.2015 έως και 31.10.2015) ανήλθε σε 10,32 δισ. ευρώ, έναντι αντίστοιχου ποσού 16,8 δισ. ευρώ το 2014, ήτοι ποσοστό κάλυψης 61%.

Ειδικά για τις εισαγωγές αγαθών, εξαιρουμένων των καυσίμων και ναυτιλιακών δαπανών, η κάλυψη έφθασε το 80% του αντίστοιχου διαστήματος του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την πορεία εργασιών της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών κατά το διάστημα από 29.06.2015 έως και 31.10.2015 υποβλήθηκαν από τις τράπεζες στην Επιτροπή 27.576 αιτήματα, εκ των οποίων εγκρίθηκαν 21.069 (76%),αρχειοθετήθηκαν ή ακυρώθηκαν ή απαντήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 5.384 (20%) και απορρίφθηκαν 1.123 (4%)

Ήτοι, ποσοστό μόνο 4% του συνόλου των αιτημάτων έχει απορριφθεί, ενώ ο μέσος όρος των αιτημάτων που εξετάζονται σε ημερήσια βάση αγγίζει τα 298 αιτήματα.

Το συνολικό εγκριθέν ποσό των αιτημάτων από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών ήταν 7,9 δισ. ευρώ, ενώ επιπλέον ποσό 3,376 δισ. ευρώ ενέκριναν οι Ειδικές υποεπιτροπές των πιστωτικών ιδρυμάτων.