Το αργότερο έως τις 27 Ιανουαρίου 2019 θα καταβληθούν τα αναδρομικά σε ενστόλους, δικαστικούς, πανεπιστημιακούς, ιατρούς του ΕΣΥ και στους μουσικούς της Κρατικής Ορχήστρας και της Λυρικής Σκηνής, σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν σήμερα στη εφημερίδα της κυβέρνησης.

Από τις υπουργικές αποφάσεις προβλέπεται πως τα αναδρομικά θα τύχουν ευνοϊκής ασφαλιστικής και φορολογικής μεταχείρισης.

Τα αναδρομικά θα φορολογηθούν με συντελεστή 20%, και όχι με την κλίμακα, ήτοι κατ’ εξαίρεση, η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για το εισόδημα αυτό θα εξαντλείται μετά την παρακράτηση 20% στο καταβαλλόμενο ποσό, που ορίζεται από τις γενικές φορολογικές διατάξεις.

Να σημειωθεί πως το άρθρο 60 του ν.4172/2013 προβλέπει πως στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, καθώς και στις πρόσθετες αμοιβές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές διενεργείται παρακράτηση με συντελεστή 20% στο καταβαλλόμενο ποσό ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά.

Αλλά και οι ασφαλιστικές κρατήσεις θα γίνουν με βάση τα προϊσχύοντα στα χρόνια στα οποία αφορούσαν τα επιδόματα και όχι με τις ισχύουσες σήμερα - αυξημένες εισφορές.

Στη βάση αυτή θα σταλούν σε ενστόλους, δικαστικούς, πανεπιστημιακούς, ιατρούς του ΕΣΥ και στους μουσικούς της Κρατικής Ορχήστρας και της Λυρικής Σκηνής ξεχωριστά εκκαθαριστικά.

Σε περίπτωση δικαιούχου που έχει αποβιώσει, αλλά που βρισκόταν στην ενέργεια για ολόκληρο ή μέρος του χρονικού διαστήματος από 1-8-2012 έως και 30-06-2014, τα αναδρομικά θα καταβληθούν στους νόμιμους κληρονόμους. Θα προηγηθεί η υποβολή στους εκκαθαριστές, των προβλεπομένων κατά τις κείμενες διατάξεις νομιμοποιητικών εγγράφων.