Με καθαρά κέρδη ύψους 17,6 εκατ. ευρώ έκλεισε το εννεάμηνο του 2015 για τον όμιλο των Μινωικών Γραμμών, σημειώνοντας αύξηση 15,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με το εννεάμηνο του 2014.
Οι ενοποιημένες πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 135,6 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 0,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014.
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 31,5 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 13,9 εκατ. ευρώ.
Στα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2015 έως 30/9/2015 περιλαμβάνονται χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2,0 εκατ. ευρώ έναντι 3,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους (μείωση 46,0%) και συνολικές αποσβέσεις 11,8 εκατ. ευρώ έναντι 11,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014.
Επιπρόσθετα, κατά την 30/9/2015, τα συνολικά ίδια κεφάλαια της εταιρείας σε ενοποιημένο επίπεδο ανέρχονταν σε 259,4 εκατ. ευρώ (2,43 ανά μετοχή). Επίσης, ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 205,2 εκατ ευρώ ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 20,9 εκατ. ευρώ.
Οι θετικές οικονομικές επιδόσεις όπως καταγράφηκαν στα αποτελέσματα εννεαμήνου του 2015, οφείλονται κυρίως στη μείωση του κόστους καυσίμων συνέπεια της πτώσης των διεθνών τιμών πετρελαίου καθώς και στη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων.
Σημειώνεται ότι οι περιορισμοί στη κίνηση κεφαλαίων (capital controls) οι οποίοι επεβλήθησαν, επιβάρυναν περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα τόσο στις εισαγωγές όσο και τις εξαγωγές. Επιπρόσθετα, οι εν λόγω εξελίξεις είχαν αντίκτυπο και στον εσωτερικό τουρισμό επηρεάζοντας αρνητικά τα έσοδα της εταιρείας κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, το οποίο λόγω εποχικότητας είναι η περίοδος που καταγράφεται το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων.

Αυξάνονται τα μερίδια αγοράς 

Η εταιρεία το εννεάμηνο του 2015 δραστηριοποιήθηκε στη γραμμή της βόρειας Αδριατικής (Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Αγκώνα-Τεργέστη) ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της, επιτυγχάνοντας υψηλά μερίδια αγοράς σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά. Συγκεκριμένα, η εταιρεία διακίνησε 350 χιλ. επιβάτες, 79 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 57 χιλ. φορτηγά οχήματα. Τα μερίδια αγοράς στην αγορά της Αγκόνα ανήλθαν σε 53,9% για τους επιβάτες, 52,4% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 55,9% για τα φορτηγά αυτοκίνητα. Στο λιμάνι της Τεργέστης δεν δραστηριοποιείται άλλη εταιρεία. 
Στη γραμμή "Ηράκλειο-Πειραιάς", οι Μινωικές Γραμμές διατήρησαν την ισχυρή θέση που παραδοσιακά κατέχουν στην αγορά αυτή. Το εννεάμηνο του 2015, η εταιρεία διακίνησε 555 χιλ. επιβάτες, 73 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 43 χιλ. φορτηγά αυτοκίνητα.
Τα μερίδια αγοράς στην εν λόγω γραμμή ανήλθαν σε 65,5% για τους επιβάτες, 62,8% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 44,9% για τα φορτηγά αυτοκίνητα.