Στα 47,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties για το εννεάμηνο του 2015 έναντι καθαρών κερδών 36 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα καθαρά κέρδη, μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από αποτίμηση καθώς και της αρνητικής υπεραξίας, ανήλθαν στα 31,0 εκατ. ευρώ έναντι 32,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Ειδικότερα, η πορεία των βασικών μεγεθών του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2015 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν η ακόλουθη:

1. Τα έσοδα από μισθώματα παρουσιάζουν αύξηση κατά 15% (42,3 εκατ. ευρώ έναντι 36,7 εκατ. ευρώ) λόγω των νέων επενδυτικών ακινήτων που αποκτήθηκαν εντός της περιόδου, καθώς και της ενσωμάτωσης των εσόδων προερχομένων από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2014.

2. Τόσο οι χρεωστικοί τόκοι (1,38 εκατ. ευρώ έναντι 1,59 εκατ. ευρώ) όσο και οι πιστωτικοί τόκοι (0,32 εκατ. ευρώ έναντι 5,19 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν λόγω των μειωμένων χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων και των πτωτικών επιτοκίων.

3. Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε 16,95 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,38 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου.

4. Οι φόροι αυξήθηκαν κατά 43% (4,40 εκατ. ευρώ έναντι 3,07 εκατ. ευρώ) λόγω της ενσωμάτωσης των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2014 στον υπολογισμό της πρόβλεψης του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

Οι βασικοί δείκτες του Ομίλου διαμορφώνονται ως εξής:

- Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις): 5,8x

- Δανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 6%

- Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις σε ακίνητα: 7%

- Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): 31,0 εκατ. ευρώ