Στην προκήρυξη του νέου διαγωνισμού, που φέρει την κωδική ονομασία Κτήμα 16, προχώρησε χθες η Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. Είναι συνολικού προϋπολογισμού 465.187.918,11 ευρώ, µη συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης που προβλέπονται από την προκήρυξη και του ΦΠΑ και περιλαμβάνει 32 συμβάσεις.

Αντικείμενο του διαγωνισµού είναι η επιλογή αναδόχων για τη δημιουργία Εθνικού Κτηµατολογίου στο υπόλοιπο της Ελλάδος µε την ολοκλήρωση της κτηµατογράφησης σε πενήντα επτά (57) Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) της χώρας.

Η κτηµατογράφηση αφορά τις περιοχές στις οποίες δεν λειτουργεί Κτηµατολόγιο και οι οποίες δεν αποτελούν ήδη αντικείμενο συµβάσεων µελετών κτηµατογράφησης ή δεν αποτελούν αντικείµενο άλλου διαγωνισµού για την ανάθεσή τους από την Εθνική Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ). Ο διαγωνισµός περιλαµβάνει την προκήρυξη 32 συµβάσεων κάθε µία από τις οποίες αφορά στις περιοχές της Ελλάδας που αναφέρονται στον τίτλο κάθε σύµβασης.

Η διάρκεια της κάθε σύµβασης είναι 47 µήνες από την υπογραφή της.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της κάθε Σύµβασης: α) θα εκπονηθεί µελετητικό αντικείµενο, που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3316/2005, µε αντικείµενο την κτηµατογράφηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2308/1995 όπως ισχύει, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα από τα Τεύχη του ∆ιαγωνισµού και β) θα παρασχεθούν οι υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως αναλυτικά περιγράφονται στα Τεύχη του ∆ιαγωνισµού. Ο διαγωνισµός καλύπτεται από τη συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε ηλεκτρονική διαδικασία µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και θα ανατεθεί µε ανοικτή διαδικασία και µε κριτήριο την χαμηλότερη τιµή.