Στην πρόσληψη 70 υποψήφιων συνοδών προσωπικού ελέγχου και κίνησης αμαξοστοιχιών για την κάλυψη των υπηρεσιακών της αναγκών, προχωρά η ΤΡΑΙΝΟΣΕ. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι υποψήφιοι που:

- Είναι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημιακής, ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, ή ισότιμου τίτλου  ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ή απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης (γενικής, ή τεχνικής κατεύθυνσης).

- Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή από αυτές (προσκόμιση πιστοποιητικού στρατολογίας).

- Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα, ή πλημμέλημα που συνεπάγεται στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων (προσκόμιση Ποινικού Μητρώου).

- Να είναι κάτοχοι πτυχίου αγγλικής επιπέδου Β2 (καλή γνώση). Η γνώση ιταλικής επιπέδου Β2 ή C2 είναι επιθυμητή. 

- Να είναι κάτοχοι πιστοποίησης γνώσης χειρισμού H/Y ECDL ή ισότιμου τίτλου.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 και λήγει την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019. Η κατάθεση αιτήσεων θα γίνεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο synodoi@trainose.gr