Εκπνέει στις 15 Ιουλίου η προθεσμία που έχει δώσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις χρηματιστηριακές εταιρείες, στις ανώνυμες εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης, στις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, στις εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, αμοιβαίων σε ακίνητη περιουσία και αμοιβαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, προκειμένου να ενημερώσουν για τους πελάτες «χαμηλού» και «υψηλού» κινδύνου, στη βάση των υποχρεώσεων τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ήδη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει λάβει έως σήμερα το μεγαλύτερο όγκο στοιχείων, τα οποία περιλαμβάνουν αναλυτικά τις συναλλαγές των εταιρειών  και τον αριθμό των πελατών τους.

Η πιο κοπιώδης διαδικασία ήταν να χωριστούν οι πελάτες σε αυτούς που σύμφωνα με την εποπτική προσέγγιση θεωρούνται υψηλού κίνδυνου και σε εκείνους που θεωρούνται χαμηλού ρίσκου.

Ενδεικτικά, βάσει του συστήματος αξιολόγησης κινδύνου, στους πελάτες υψηλού κινδύνου κατανεμήθηκαν επενδυτές με επαγγέλματα που συχνά σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο διαφθοράς, για τους οποίους έχουν υπάρξει αρνητικά δημοσιεύματα, οι οποίοι ελέγχονται για την συναλλακτική συμπεριφοράς τους, επενδυτές που έχουν σχέση με χώρες με κουλτούρα τραπεζικής αδιαφάνειας, αλλά και πελάτες που κάνουν μεγάλες συναλλαγές.

Στη βάση της ίδιας ενημέρωσης οι χρηματιστηριακές εταιρείες, στις ανώνυμες εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης, στις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, στις εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, αμοιβαίων σε ακίνητη περιουσία και αμοιβαίων επιχειρηματικών συμμετοχών ανέφεραν και τον αριθμό επιχειρηματικών σχέσεων που δημιουργήθηκαν με πελάτες χωρίς τη φυσική τους παρουσία στην εταιρεία (πχ. μέσω πλατφόρμας, συνδεδεμένων αντιπροσώπων, σύστασης πελατείας).