Την διαγραφή των μετοχών της Κορρές από το Χρηματιστήριο, κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των μετοχών της εταιρείας, αποφάσισε η κυπριακή εταιρεία «Nissos Holdings», ως μοναδική μέτοχος, σε έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 100% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αποφάσισε την διαγραφή του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της, ήτοι 13.586.500 μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,39 εκάστης από το Χρηματιστήριο Αθηνών, και την υποβολή σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα δόθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και την υποβολή του σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.