Πρόστιμα συνολικού ύψους 1.410.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε δύο νομικά πρόσωπα και 71 φυσικά πρόσωπα για παράνομες συναλλαγές στη μετοχή της εταιρείας «ΙΑΣΩ ΑΕ» το διάστημα από 9/6/2000 έως και 31/8/2000.

Το θέμα εξετάστηκε μετά από καταγγελία η οποία γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το έτος 2015. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

  • Την επιβολή προστίμου ύψους 50.000 ευρώ στην ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AEΠΕΥ λόγω παράβασης του άρθρου 10 του ν. 4141/2013 και των άρθρων 3 και 24 της απόφασης 2/452/2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για οργανωτικές παραβάσεις και παραβάσεις περί παροχής πιστώσεων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.
  • Την παροχή άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία με την επωνυμία CNL ΑΕ για τη λειτουργία της ως Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4209/2013, ύστερα από την μετατροπή της από ΑΕΕΔ, και ταυτόχρονη ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας CNL Advisors ΑΕΕΔ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 39 του ν. 3606/2007, σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
  • Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας Guardian Trust Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, λόγω εκτεταμένης χρήσης κεφαλαίων επενδυτών και σημαντικών λοιπών οργανωτικών παραβάσεων που καθιστούν τη λειτουργία της επικίνδυνη για τους επενδυτές, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3606/2007 και όρισε Επόπτη Εκκαθάρισης.
  • Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας PRIME Α.Ε Επενδυτικής Διαμεσολάβησης με έδρα στον Δήμο Πάτρας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 2690/1999, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.