Από 01/09/2015, το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έθεσε σε προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης τις μετοχές της εταιρείας «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σημειώνεται πώς η Ναυτιλιακή Εταιρία Λέσβου ανακοίνωσε ότι δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση καταρτίσεως και ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων πρώτου εξαμήνου 2015.