Καθαρά κέρδη ύψους 35,5 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για το εννεάμηνο του 2017 η Grivalia Properties, έναντι 19 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 87%.

Τα κέρδη προ φόρων, μη συμπεριλαμβανομένων αποτελεσμάτων από αποτίμηση και των προβλέψεων έναντι επισφαλών απαιτήσεων, ανήλθαν στα 35,2 εκατ. ευρώ, έναντι 35,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Ειδικότερα, η πορεία των βασικών μεγεθών του ομίλου, κατά το εννεάμηνο του 2017, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ήταν η ακόλουθη:

Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν στα 48,1 εκατ. ευρώ, έναντι 45,6 εκατ. ευρώ (αύξηση 5%), κυρίως, λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων προερχομένων από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2016, καθώς και των νέων επενδύσεων του 2017.

Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία διαμορφώθηκαν στα 6,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 11,7 εκατ. ευρώ.

Από την απόκτηση των νέων επενδυτικών ακινήτων, κατά τη διάρκεια της περιόδου, προέκυψε κέρδος από αναπροσαρμογή ποσού 1,6 εκατ. ευρώ, ενώ από το προϋφιστάμενο χαρτοφυλάκιο προέκυψε κέρδος ποσού 4,5 εκατ. ευρώ.

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν στα 0,73 εκατ. ευρώ, έναντι 0,49 εκατ. ευρώ (αύξηση 49%), λόγω της αποδοτικότερης διαχείρισης των διαθεσίμων.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στα 3,10 εκατ. ευρώ, έναντι 1,15 εκατ. ευρώ (αύξηση 170%). Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω αύξηση οφείλεται, κυρίως, στην έκδοση από την εταιρεία δύο κοινών, εμπράγματων εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων συνολικού ποσού 60 εκατ. ευρώ.

Τα έξοδα φόρων ανήλθαν στα 5,7 εκατ. ευρώ, έναντι 3,2 εκατ. ευρώ (αύξηση 78%).

Οι βασικοί δείκτες του ομίλου διαμορφώθηκαν ως εξής:

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις): 4,1x

Δανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 12%

Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις: 14%

Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): 27,3 εκατ. ευρώ

Προσαρμοσμένο EBITDΑ: 35,6 εκατ. ευρώ.

Τα διαθέσιμα του ομίλου την 30ή Σεπτεμβρίου 2017 ανήλθαν στα 94 εκατ. ευρώ από 62 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2016 και οι δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν στα 125 εκατ. ευρώ από 52 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Την 30ή Σεπτέμβριου 2017, η Εσωτερική Αξία του ομίλου (NAV) ανέρχεται στα 880 εκατ. ευρώ ή 8,69 ευρώ ανά μετοχή. Εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών, η Εσωτερική Αξία του ομίλου (NAV) ανέρχεται σε 9,05 ευρώ ανά μετοχή.