Αν και η κυβέρνηση κάνει βήματα σταδιακής άρσης των κεφαλαιακών περιορισμών σε κάποιους τομείς διατηρούσε τις απαγορεύσεις χωρίς να υφίσταται λόγος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το θέμα των αδρανών τραπεζικών λογαριασμών. Αδρανής καταθετικός λογαριασμός χαρακτηρίζεται εκείνος στον οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί αποδεδειγμένα καμία πραγματική συναλλαγή από τους δικαιούχους καταθέτες για χρονικό διάστημα 20 ετών.

Βάσει του νομού 4151/2013 (σ.σ. ο οποίος αναθεώρησε ένα απαρχαιωμένο πλαίσιο που ίσχυε από το 1948) κάθε πιστωτικό ίδρυμα, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, οφείλει αμέσως μετά την παρέλευση του χρονικού ορίου της 20ετίας να αποδίδει στο Δημόσιο συγκεντρωτικά μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους τα υπόλοιπα των αδρανών καταθέσεων, πλέον αναλογούντων τόκων, καταθέτοντας στην Τράπεζα της Ελλάδος τα σχετικά ποσά σε ειδικό λογαριασμό και να ενημερώνει ταυτόχρονα την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον νόμο.

Ο νόμος 4151/2013 προβλέπει την υποχρέωση ειδοποίησης του δικαιούχου εν δυνάμει αδρανούς κατάθεσης πριν τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής περισσότερες από μία φορές (εφόσον πρόκειται για ποσό άνω των 100 ευρώ), ενώ ορίζει με σαφήνεια ότι εάν οι ειδοποιήσεις αποδειχθούν άκαρπες το υπόλοιπο αδρανούς καταθετικού λογαριασμού παραγράφεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου μετά την παρέλευση 20ετίας.

Όλα αυτά ίσχυαν έως τον Ιούνιο του 2015. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» απαγορεύθηκε η ενεργοποίηση των αδρανών λογαριασμών και ανεστάλησαν τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 4151/2013 που προβλέπουν πως οι τράπεζες πρέπει να αποδίδουν στο Δημόσιο συγκεντρωτικά μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους τα υπόλοιπα των αδρανών καταθέσεων. Αυτός μάλιστα ο περιορισμός ίσχυε μέχρι τις 14 Νοεμβρίου παρά την εξομάλυνση των επιπέδων ρευστότητας των τραπεζών.

Ωστόσο, παρά την απαγόρευση, τον Απρίλιο του 2016 δύο τράπεζες οι Alpha Bank και Eurobank απέδωσαν στο Δημόσιο κάποια από τα υπόλοιπα των αδρανών καταθέσεων τους. Σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή η Alpha απέδωσε καταθέσεις ύψους 73.839,10 ευρώ και η Eurobank 1.152,75 ευρώ. Το παράδοξο είναι πως για την πρωτοβουλία τους αυτή είναι πιθανόν τα δύο πιστωτικά ιδρύματα να υποστούν τις κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος για τους κεφαλαιακούς περιορισμούς.

Σε κάθε περίπτωση η ανάκτηση των αδρανών καταθέσεων είναι σημαντική για ένα και μόνον λόγο. Σύμφωνα με το νόμο Ν. 4151/2013, η χρήση των κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις επιτρέπεται αποκλειστικά για σκοπούς στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Στα έτη 2014 -215 το Δημόσιο εισέπραξε από τα υπόλοιπα των αδρανών καταθέσεων συνολικά 48 εκατ. ευρώ περίπου. Σύμφωνα δε με τραπεζικές πηγές εάν υπήρχε άρση της απαγόρευσης το Δημόσιο θα μπορούσε σήμερα να διασφαλίσει περίπου 1-2 εκατ. ευρώ από την πηγή αυτή, τα οποία θα κατευθύνονταν στο σύνολο τους για την στήριξη των ασθενών ομάδων του πληθυσμού.